ایرادات متداول

مجریان رنگ ترافیکی به هنگام اجرای رنگ با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

در این قسمت می توانید پاسخ برخی ایرادات رایج را پیدا کنید.

در صورتی که پاسخ سوالتان را در بین سوالات متداول زیر نیافتید، می توانید از طریق شماره ۷۴۰۳۹۱۷۵-۰۲۱ با ما در تماس باشید.

رنگ دو جزئی

خشک نشدن و یا دیر خشک شدن

علت احتمالی

۱-همگن نبودن جزء ۱(رنگ)

۲-مخلوط‌نشدن مناسب رنگ و پودر سخت‌کننده

۳-شرایط نامناسب محیطی مثل پائین بودن دما

۴-استفاده از پودر سخت‌کننده به میزان کمتر از استاندارد  

روش رفع اشکال

۱-میکس‌کردن جزء یک (رنگ) به مدت ۳۰ ثانیه با میکسر و در صورت نبودن میکسر ابتدا با چوب به مدت ۶۰ ثانیه هم بزنید و سپس چندین بار حلب به حلب نمائید.

۲-میکس نمودن جزء یک (رنگ) با جزء دو (پودر سخت‌کننده) به مدت ۳۰ ثانیه با میکسر و در صورت نبودن میکسر ابتدا با چوب به مدت ۶۰ ثانیه هم بزنید سپس چندین بار حلب به حلب نمائید.

۳-اجرا در دمای مناسب (۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد) (در صورت اجرا در دمای پائین میزان مصرف مجاز پودر سخت‌کننده حداکثر ۲ درصد وزن رنگ است.)

۴-استفاده طبق نسبت‌های ارائه شده از طرف شرکت صبا شیمی آریا

ماندن جای کاردک بر روی سطح نهائی (هم سطح نشدن) و خشک‌شدن سریع

علت احتمالی

۱-نداشتن مهارت کافی مجری

۲-سرعت کم‌کار کردن با رنگ

۳-استفاده از پودر سخت‌کننده به میزان بیشتر از استاندارد 

روش رفع اشکال

۱-استفاده از مجریان مجرب

۲-استفاده از رنگ در حجم‌های پائین(حلب به دو یا چند بخش تقسیم،به همان نسبت پودر سخت‌کننده مخلوط و سپس اجرا شود)- کم‌کردن مقدار جزء ۲(پودر سخت‌کننده)

۳-استفاده طبق نسبت‌های ارائه شده از طرف شرکت صبا شیمی آریا

سیاه‌شدن رنگ

علت احتمالی

۱-آلودگی آسفالت که معمولاً در ماه‌های کم‌بارش سال اتفاق می‌افتد

۲-زود باز کردن مسیر (قبل از سخت‌شدن کامل رنگ)

۳-اجرا بر روی آسفالت نو

روش رفع اشکال

۱-اجرای رنگ در زمان‌های مناسب – استفاده از لاک (تاپ کت) پس از اجرا

۲-معمولاً این مدل از سیاه‌شدن بعد از بارندگی رفع نمی‌شود و با به‌موقع باز کردن مسیر ایراد برطرف می‌شود (بعد از سخت‌شدن کامل رنگ)

۳-اجرا بافاصله زمانی حدود سه‌هفته‌ای (باتوجه‌به تردد) بر روی آسفالت نو

جداشدن رنگ از آسفالت به‌صورت ورقه‌ای

علت احتمالی

۱-مرطوب بودن آسفالت در زمان اجرا

۲-تمیزنکردن زیرکار قبل از اجرا

۳-نفوذ آب به زیر رنگ بر اثر وجود خلل‌وفرج و ترک آسفالت

۴-اجرا در دمای نامناسب

۵-اجرا بر روی آسفالت نامناسب (کم‌بودن قیر آسفالت – ترک داشتن آسفالت – دانه‌درشت بودن آسفالت و…)

روش رفع اشکال

۱-دقت‌کردن در عدم وجود رطوبت (با تست رطوبت سنجی)-کارنکردن در زمان‌های نزدیک به سحرگاه (به دلیل رسیدن به نقطه شبنم)

۲-استفاده از دمنده‌های استاندارد قبل از اجرا – جاروزدن بادقت زیاد

۳-اجرا بر روی آسفالت استاندارد با دانه‌بندی مناسب

۴-اجرا در دمای مناسب (۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد)

۵-اجرا بر روی آسفالت استاندارد با قیر و دانه‌بندی مناسب

پاک‌شدن رنگ قبل از دوره ضمانت

علت احتمالی

۱-اجرا با ضخامت پائین و غیراستاندارد

۲-اجرا در دمای نامناسب

۳-اجرا بر روی آسفالت نامناسب (کم‌بودن قیر آسفالت – ترک داشتن آسفالت – دانه‌درشت بودن آسفالت و…)

۴-وجود رنگ قدیمی در سطح کار اجرا شده

۵-مرطوب بودن آسفالت در زمان اجرا”

روش رفع اشکال

۱-اجرا با ضخامت استاندارد

۲-اجرا در دمای مناسب (۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد)

۳-اجرا بر روی آسفالت استاندارد با دانه‌بندی مناسب

۴-زدودن رنگ‌های سست قدیمی قبل از اجرا

۵-دقت‌کردن در عدم وجود رطوبت (با تست رطوبت سنجی)-کارنکردن در زمان‌های نزدیک به سحرگاه (به دلیل رسیدن به نقطه شبنم) “

خشک‌شدن رنگ در حلب حین اجرا

علت احتمالی

۱-استفاده از پودر سخت‌کننده به مقدار بیشتر از استاندارد شرکت

۲-هم زدن بیش از اندازه رنگ در حلب پس از اضافه‌کردن پودر سخت‌کننده

۳-نداشتن مهارت کافی مجری (طولانی‌شدن زمان اجرا و ژل شدن رنگ در حلب)

روش رفع اشکال

۱-استفاده طبق نسبت‌های ارائه شده از طرف شرکت صبا شیمی آریا

۲-میکس‌کردن رنگ به مقدار کافی و اعمال رنگ در زمان تعیین شده

۳-استفاده از مجریان مجرب (اجرای رنگ قبل از زمان ‍‍‍‍ژل شدن رنگ در حلب)

رویه بستن رنگ پس از اجرا

علت احتمالی

۱-دمای بالا و یا پائین حین اجرا

۲-وزش باد حین اجرا”

روش رفع اشکال

۱-اجرا در دمای مناسب (۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد)

۲-اجرا در شرایط مناسب جوی(سرعت باد کمتر از ۱۰m/s )”

خشک‌شدن رنگ در حلب حین اجرا

علت احتمالی

۱-استفاده از پودر سخت‌کننده به مقدار بیشتر از استاندارد شرکت

۲-هم زدن بیش از اندازه رنگ در حلب پس از اضافه‌کردن پودر سخت‌کننده

۳-نداشتن مهارت کافی مجری (طولانی‌شدن زمان اجرا و ژل شدن رنگ در حلب)

روش رفع اشکال

۱-استفاده طبق نسبت‌های ارائه شده از طرف شرکت صبا شیمی آریا

۲-میکس‌کردن رنگ به مقدار کافی و اعمال رنگ در زمان تعیین شده

۳-استفاده از مجریان مجرب (اجرای رنگ قبل از زمان ‍‍‍‍ژل شدن رنگ در حلب)

بازتاب پائین خط (گلاسبید)

علت احتمالی

۱-استفاده از گلاسبیدهای  غیراستاندارد

۲-پخش گلاسبید به‌صورت غیریکنواخت

۳-رویه بستن رنگ قبل از پاشش گلاسبید

۴-غرق‌شدن گلاسبید در رنگ

۵-نچسبیدن گلاسبید به رنگ

۶-مصرف کم گلاسبید

روش رفع اشکال

۱-استفاده از گلاسبید استاندارد

۲-استفاده از گلاسبید پاش جهت یکنواختی

۳-اجرای رنگ درشرایط استاندارد (بند ۷)

۴-اجرا در زمان مناسب بعد از اجرای رنگ

۵-اجرا در زمان مناسب بعد از اجرای رنگ (بلافاصله بعد از اجرا و قبل از رویه بستن رنگ)

۶-استفاده از ۱ تا ۱٫۵ کیلوگرم گلاسبید به‌ازای هر مترمربع

رنگ سه جزئی

خشک نشدن

علت احتمالی

۱-همگن نبودن جزء ۱(رنگ)

۲-مخلوط‌نشدن مناسب رنگ و شتاب‌دهنده

۳-مخلوط‌نشدن مناسب جزء ۱ و ۲ با جزء ۳

روش رفع اشکال

۱-میکس‌کردن جزء یک (رنگ) به مدت ۳۰ ثانیه با میکسر و در صورت نبودن میکسر ابتدا با چوب به مدت ۶۰ ثانیه هم بزنید و سپس چندین بار حلب به حلب نمائید.

۲-میکس نمودن جزء یک (رنگ) با جزء دو (شتاب‌دهنده) با میکسر به مدت ۳۰ ثانیه  و در صورت نبودن میکسر ابتدا با چوب به مدت ۶۰ ثانیه هم بزنید سپس چندین بار حلب به حلب نمائید.

۳-میکس نمودن جزء ۱ و ۲ با جزء ۳ با میکسر به مدت ۳۰ ثانیه و ابتدا با چوب به مدت ۶۰ ثانیه هم بزنید و سپس چندین بار حلب به حلب نمائید.

ماندن جای کاردک بر روی سطح نهائی (هم سطح نشدن) و خشک‌شدن سریع

علت احتمالی

۱-نداشتن مهارت کافی مجری

۲-سرعت کم‌کار کردن با رنگ

۳-استفاده از پودر سخت‌کننده به میزان بیشتر از استاندارد”

روش رفع اشکال

۱-استفاده از مجریان مجرب

۲-استفاده از رنگ در حجم‌های پائین (حلب به دو یا چند بخش تقسیم، به همان نسبت پودر سخت‌کننده مخلوط و بعد اجرا شود)- کم‌کردن مقدار جزء ۳(پودر سخت‌کننده)

۳-استفاده طبق نسبت‌های ارائه شده از طرف شرکت صبا شیمی آریا

سیاه‌شدن رنگ

علت احتمالی

۱-آلودگی آسفالت که معمولاً در ماه‌های کم‌بارش سال اتفاق می‌افتد

۲-زود باز کردن مسیر (قبل از سخت‌شدن کامل رنگ)

۳-اجرا بر روی آسفالت نو”

روش رفع اشکال

۱-اجرای رنگ در زمان‌های مناسب – استفاده از لاک (تاپ کت) پس از اجرا

۲-معمولاً این نوع از سیاه‌شدن بعد از بارندگی رفع نمی‌شود و با به‌موقع باز کردن مسیر ایراد برطرف می‌شود (بعد از سخت‌شدن کامل رنگ)

۳-اجرا با فاصله زمانی حدود سه‌هفته‌ای (باتوجه‌به تردد) بر روی آسفالت نو

جداشدن رنگ از آسفالت به‌صورت ورقه‌ای

علت احتمالی

۱-مرطوب بودن آسفالت در زمان اجرا

۲-تمیزنکردن زیرکار قبل از اجرا

۳-نفوذ آب به زیر رنگ بر اثر وجود خلل‌وفرج و ترک آسفالت

۴-اجرا در دمای نامناسب

۵-اجرا بر روی آسفالت نامناسب (کم‌بودن قیر آسفالت – ترک داشتن آسفالت – دانه‌درشت بودن آسفالت و…)

روش رفع اشکال

۱-دقت کردن در عدم وجود رطوبت(با تست رطوبت سنجی)-کار نکردن در زمان های نزدیک به سحرگاه(به دلیل رسیدن به نقطه شبنم)

۲-استفاده از دمنده‌های استاندارد قبل از اجرا – جاروزدن بادقت زیاد

۳-اجرا بر روی آسفالت استاندارد با دانه‌بندی مناسب

۴-اجرا در دمای مناسب (۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد)

۵-اجرا بر روی آسفالت استاندارد با قیر و دانه‌بندی مناسب

پاک‌شدن رنگ قبل از دوره ضمانت

علت احتمالی

۱-اجرا با ضخامت پائین و غیراستاندارد

۲-اجرا در دمای نامناسب

۳-اجرا بر روی آسفالت نامناسب (کم‌بودن قیر آسفالت – ترک داشتن آسفالت – دانه‌درشت بودن آسفالت و…)

۴-وجود رنگ قدیمی در سطح کار اجرا شده

۵-مرطوب بودن آسفالت در زمان اجرا” 

روش رفع اشکال

۱-اجرا با ضخامت استاندارد

۲-اجرا در دمای مناسب (۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد)

۳-اجرا بر روی آسفالت استاندارد با دانه‌بندی مناسب

۴-زدودن رنگ‌های سست قدیمی قبل از اجرا

۵-دقت‌کردن در عدم وجود رطوبت (با تست رطوبت سنجی)-کارنکردن در زمان‌های نزدیک به سحرگاه (به دلیل رسیدن به نقطه شبنم)

خشک‌شدن رنگ در حلب حین اجرا

علت احتمالی

۱-استفاده از پودر سخت‌کننده به مقدار بیشتر از استاندارد شرکت

۲-هم زدن بیش از اندازه رنگ در حلب پس از اضافه‌کردن پودر سخت‌کننده

۳-نداشتن مهارت کافی مجری (طولانی‌شدن زمان اجرا و ژل شدن رنگ در حلب)

روش رفع اشکال

۱-استفاده طبق نسبت‌های ارائه شده از طرف شرکت صبا شیمی آریا

۲-میکس‌کردن رنگ به مقدار کافی و اعمال رنگ در زمان تعیین شده

۳-استفاده از مجریان مجرب (اجرای رنگ قبل از زمان ‍‍‍‍ژل شدن رنگ در حلب)

رویه بستن رنگ پس از اجرا

علت احتمالی

۱-دمای بالا و یا پائین حین اجرا

۲-وزش باد حین اجرا”

روش رفع اشکال

۱-اجرا در دمای مناسب (۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد)

۲-اجرا در شرایط مناسب جوی(سرعت باد کمتر از ۱۰m/s )”

رسوب رنگ در حلب

علت احتمالی

۱-نگهداری رنگ بیش از زمان تعیین شده

۲-انبارداری نامناسب”

روش رفع اشکال

۱-اجرای رنگ قبل از تاریخ انقضای درج شده در دیتاشیت محصول

۲-انبارداری با شرایط استاندارد مندرج در دیتاشیت محصول

بازتاب پائین خط (گلاسبید)

علت احتمالی

۱-استفاده از گلاسبیدهای  غیراستاندارد

۲-پخش گلاسبید به‌صورت غیریکنواخت

۳-رویه بستن رنگ قبل از پاشش گلسبید

۴-غرق‌شدن گلاسبید در رنگ

۵-نچسبیدن گلاسبید به رنگ

۶-مصرف کم گلاسبید

روش رفع اشکال

۱-استفاده از گلاسبید استاندارد

۲-استفاده از گلاسبید پاش جهت یکنواختی

۳-اجرای رنگ درشرایط استاندارد (بند ۷)

۴-اجرا در زمان مناسب بعد از اجرای رنگ

۵-اجرا در زمان مناسب بعد از اجرای رنگ (بلافاصله بعد از اجرا و قبل از رویه بستن رنگ)

۶-استفاده از ۱ تا ۱٫۵ کیلوگرم گلاسبید به‌ازای هر مترمربع

  چطور میتونم کمکتون کنم؟
  ارسال پیام از طریق واتس اپ
  تماس با ما
  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1402، طبقه 4، واحد 29

  تلفكس

  021-74039000

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com