خدمات اجرایی کفپوش

اجرای کفپوش اپوکسی صنعتی

روش اجرا

ردیفمرحلهتوضیحاتضخامت پیشنهادی
۱٫تست عدم وجود رطوبت بر روی سطح بتوناجرای یک پوشش پلاستیکی بر روی سطح به مدت ۶ ساعت

و بررسی نم دار شدن سطح پلاستیک

۲٫اجرای عملیات ساب زنی و آماده سازی سطحنوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۳٫تمیز کردن سطح و درزها از گرد و غبار
۴٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی درزها

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ تا ۷۵ میکرون
۵٫پر کردن درزها با گروت اپوکسیترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با سیلیس

حداکثر ۳۰ درصد وزنی سیلیس با مش ۰۲۴

۶٫اجرای عملیات ساب زنی بر روی درزها

و تمیز کردن محل

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۷٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی کل سطح

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ الی ۷۵ میکرون
۸٫در صورت نیاز: وابسته به پهنای درز

چسباندن توری بر روی درزها

و پرکردن منافذ توری با بتونه اپوکسی

توری: از نوع پلی استر شفاف با مش ۲ × ۲ میلیمتر

بتونه اپوکسی: ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با اروزیل

ـ
۹٫اجرای لایه میانی ‌ کفپوش اپوکسی‌ کفپوش میانی اپوکسی پلی آمین۱ میلیمتر
۱۰٫لکه گیری و اجرای بتونه اپوکسیبتونه اپوکسی:

ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با اروزیل

۱۱٫ساب زنی و مسطح نمودن سطح بتونه خورده

درصورت نیاز اجرای یک لایه ‌ کفپوش اپوکسی غلطکی

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۱۲٫اجرای لایه رویه ‌ کفپوش اپوکسی‌ کفپوش اپوکسیحدود ۱ میلیمتر
۱۳٫زمان جهت خشک شدن لایه رویه اپوکسی۲۴ ساعت
۱۴٫اجرای لایه نهایی غلطکی جهت ایجاد سطحی پوست پرتقالی‌ کفپوش اپوکسی۲۰۰ میکرون

جهت اجرای‌ کفپوش خودیکنواخت شونده و سطح صاف مرحله نهایی اجرا نخواهد شد.

اجرای کفپوش آنتی داست

روش اجرا

ردیفمرحلهتوضیحاتضخامت پیشنهادی
۱٫تست عدم وجود رطوبت بر روی سطح بتوناجرای یک پوشش پلاستیکی بر روی سطح به مدت ۶ ساعت

و بررسی نم دار شدن سطح پلاستیک

۲٫اجرای عملیات ساب زنی و آماده سازی سطحنوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۳٫تمیز کردن سطح و درزها از گرد و غبار
۴٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی درزها

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ تا ۷۵ میکرون
۵٫پر کردن درزها با گروت اپوکسیترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با سیلیس

حداکثر ۳۰ درصد وزنی سیلیس با مش ۰۲۴

۶٫اجرای عملیات ساب زنی بر روی درزها

و تمیز کردن محل

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۷٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی کل سطح

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ الی ۷۵ میکرون
۸٫اجرای لایه رویه اپوکسی / لایه یک / به روش غلطکیرنگ رویه اپوکسی پلی آمید۳۰۰ الی ۵۰۰ میکرون
۹٫اجرای لایه رویه اپوکسی / لایه دو / به روش غلطکیرنگ رویه اپوکسی پلی آمید۳۰۰ الی ۵۰۰ میکرون

 

جهت کاهش هزینه موارد درز گیری و پر کردن درزها و همچنین اجرای لایه دوم رویه اپوکسی انجام نخواهد شد.

اجرای کفپوش آنتی استاتیک

روش اجرا

ردیفمرحلهتوضیحاتضخامت پیشنهادی
۱٫تست عدم وجود رطوبت بر روی سطح بتوناجرای یک پوشش پلاستیکی بر روی سطح به مدت ۶ ساعت

و بررسی نم دار شدن سطح پلاستیک

۲٫اجرای عملیات ساب زنی و آماده سازی سطحنوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۳٫تمیز کردن سطح و درزها از گرد و غبار
۴٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی درزها

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ تا ۷۵ میکرون
۵٫پر کردن درزها با گروت اپوکسیترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با سیلیس

حداکثر ۳۰ درصد وزنی سیلیس با مش ۰۲۴

۶٫اجرای عملیات ساب زنی بر روی درزها

و تمیز کردن محل

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۷٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی کل سطح

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ الی ۷۵ میکرون
۸٫در صورت نیاز: وابسته به پهنای درز

چسباندن توری بر روی درزها

و پرکردن منافذ توری با بتونه اپوکسی

توری: از نوع پلی استر شفاف با مش ۲ × ۲ میلیمتر

بتونه اپوکسی: ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با اروزیل

ـ
۹٫اجرای نوار مسیجهت اتصال به زمین
۱۰٫اجرای لایه میانی ‌ کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک‌ کفپوش میانی اپوکسی پلی آمین آنتی استاتیک۱ میلیمتر
۱۱٫لکه گیری و اجرای بتونه اپوکسیبتونه اپوکسی:

ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی آنتی استاتیک با اروزیل

۱۲٫ساب زنی و مسطح نمودن سطح بتونه خورده

درصورت نیاز اجرای یک لایه ‌ کفپوش اپوکسی غلطکی

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۱۳٫اجرای لایه رویه ‌ کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک‌ کفپوش اپوکسی آنتی استاتیکحدود ۱ میلیمتر

اجرای کفپوش آنتی باکتریال

روش اجرا

ردیفمرحلهتوضیحاتضخامت پیشنهادی
۱٫تست عدم وجود رطوبت بر روی سطح بتوناجرای یک پوشش پلاستیکی بر روی سطح به مدت ۶ ساعت

و بررسی نم دار شدن سطح پلاستیک

۲٫اجرای عملیات ساب زنی و آماده سازی سطحنوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۳٫تمیز کردن سطح و درزها از گرد و غبار
۴٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی درزها

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ تا ۷۵ میکرون
۵٫پر کردن درزها با گروت اپوکسیترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با سیلیس

حداکثر ۳۰ درصد وزنی سیلیس با مش ۰۲۴

۶٫اجرای عملیات ساب زنی بر روی درزها

و تمیز کردن محل

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۷٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی کل سطح

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ الی ۷۵ میکرون
۸٫در صورت نیاز: وابسته به پهنای درز

چسباندن توری بر روی درزها

و پرکردن منافذ توری با بتونه اپوکسی

توری: از نوع پلی استر شفاف با مش ۲ × ۲ میلیمتر

بتونه اپوکسی: ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با اروزیل

ـ
۹٫اجرای لایه میانی ‌ کفپوش اپوکسی‌ کفپوش میانی اپوکسی پلی آمین۱ میلیمتر
۱۰٫لکه گیری و اجرای بتونه اپوکسیبتونه اپوکسی:

ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با اروزیل

۱۱٫ساب زنی و مسطح نمودن سطح بتونه خورده

درصورت نیاز اجرای یک لایه ‌ کفپوش اپوکسی غلطکی

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۱۲٫اجرای لایه رویه ‌ کفپوش اپوکسی‌ کفپوش اپوکسیحدود ۱ میلیمتر

در صورت نیاز ایجاد انحنا در کناره ی دیواره ها بوسیله گروت اپوکسی قبل از اجرای لایه رویه

و یا اجرای قرنیز پلاستیکی بعد از اجرای نهایی کار

اجرای کفپوش اپوکسی پارکینگی

روش اجرا

ردیفمرحلهتوضیحاتضخامت پیشنهادی
۱٫تست عدم وجود رطوبت بر روی سطح بتوناجرای یک پوشش پلاستیکی بر روی سطح به مدت ۶ ساعت

و بررسی نم دار شدن سطح پلاستیک

۲٫اجرای عملیات ساب زنی و آماده سازی سطحنوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۳٫تمیز کردن سطح و درزها از گرد و غبار
۴٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی درزها

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ تا ۷۵ میکرون
۵٫پر کردن درزها با گروت اپوکسیترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با سیلیس

حداکثر ۳۰ درصد وزنی سیلیس با مش ۰۲۴

۶٫اجرای عملیات ساب زنی بر روی درزها

و تمیز کردن محل

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۷٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی کل سطح

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ الی ۷۵ میکرون
۸٫در صورت نیاز: وابسته به پهنای درز

چسباندن توری بر روی درزها

و پرکردن منافذ توری با بتونه اپوکسی

توری: از نوع پلی استر شفاف با مش ۲ × ۲ میلیمتر

بتونه اپوکسی: ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با اروزیل

ـ
۹٫اجرای لایه میانی ‌ کفپوش اپوکسی‌ کفپوش میانی اپوکسی پلی آمین۱ میلیمتر
۱۰٫پاشش سیلیس بر روی لایه میانی اپوکسیسیلیس مش شکری یا درشت تر با توجه به اصطکاک مورد نیاز
۱۱٫جارو زدن سیلیس های اضافه ـ بعد از خشک شدن رنگ
۱۲٫اجرای لایه رویه اپوکسی به روش غلطکی یا پخش توسط ماله‌ کفپوش اپوکسیحدود ۵/۰ الی ۱ میلیمتر

 اجرای کفپوش مقاوم شیمیایی

روش اجرا

ردیفمرحلهتوضیحاتضخامت پیشنهادی
۱٫تست عدم وجود رطوبت بر روی سطح بتوناجرای یک پوشش پلاستیکی بر روی سطح به مدت ۶ ساعت

و بررسی نم دار شدن سطح پلاستیک

۲٫اجرای عملیات ساب زنی و آماده سازی سطحنوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۳٫تمیز کردن سطح و درزها از گرد و غبار
۴٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی درزها

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ تا ۷۵ میکرون
۵٫پر کردن درزها با گروت اپوکسیترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با سیلیس

حداکثر ۳۰ درصد وزنی سیلیس با مش ۰۲۴

۶٫اجرای عملیات ساب زنی بر روی درزها

و تمیز کردن محل

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۷٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی کل سطح

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ الی ۷۵ میکرون
۸٫در صورت نیاز: وابسته به پهنای درز

چسباندن توری بر روی درزها

و پرکردن منافذ توری با بتونه اپوکسی

توری: از نوع پلی استر شفاف با مش ۲ × ۲ میلیمتر

بتونه اپوکسی: ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با اروزیل

ـ
۹٫اجرای لایه میانی ‌ کفپوش اپوکسی‌ کفپوش میانی اپوکسی پلی آمین۱ میلیمتر
۱۰٫لکه گیری و اجرای بتونه اپوکسیبتونه اپوکسی:

ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با اروزیل

۱۱٫ساب زنی و مسطح نمودن سطح بتونه خورده

درصورت نیاز اجرای یک لایه ‌ کفپوش اپوکسی غلطکی

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۱۲٫اجرای لایه رویه ‌ کفپوش اپوکسی فنولیک / نووالاک‌ کفپوش اپوکسی فنولیک / نووالاکحدود ۱ میلیمتر

اجرای کفپوش سنگی

روش اجرا

ردیفمرحلهتوضیحاتضخامت پیشنهادی
۱٫تمیز کردن سطح از گرد و غبار
۲٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش بر روی کل سطحپرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ الی ۷۵ میکرون
۳٫ترکیب سنگ با چسب انعطاف پذیرچسب انعطاف پذیر + سنگ
۴٫پخش ملات آماده شده با استفاده از مالهچسب و سنگیک سانتیمتر
۵٫پر کردن سطح‌ کفپوش با استفاده چسبچسب مخصوص
۶٫اجرای لاک مخصوص رویه بر روی سطحلاک مخصوص

اجرای کفپوش مخصوص پل عابر مورتاراپوکسی

روش اجرا

ردیفمرحلهتوضیحاتضخامت پیشنهادی
۱٫تمیز کردن سطح از گرد و غبار
۲٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش بر روی کل سطحپرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ الی ۷۵ میکرون
۳٫ترکیب سیلیس با رنگ مورتار اپوکسیرنگ مورتار اپوکسی + سیلیس
۴٫پخش مورتار اپوکسی با استفاده از مالهمورتار اپوکسی۴/۰ الی ۶/۰ میلیمتر

اجرای کفپوش سه بعدی تصویر دار

روش اجرا

ردیفمرحلهتوضیحاتضخامت پیشنهادی
۱٫تست عدم وجود رطوبت بر روی سطحاجرای یک پوشش پلاستیکی بر روی سطح به مدت ۶ ساعت

و بررسی نم دار شدن سطح پلاستیک

۲٫اجرای عملیات ساب زنی و آماده سازی سطحنوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۳٫تمیز کردن سطح و درزها از گرد و غبار
۴٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی درزها

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ تا ۷۵ میکرون
۵٫پر کردن درزها با گروت اپوکسیترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با سیلیس

حداکثر ۳۰ درصد وزنی سیلیس با مش ۰۲۴

۶٫اجرای عملیات ساب زنی بر روی درزها

و تمیز کردن محل

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۷٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی کل سطح

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ الی ۷۵ میکرون
۸٫اجرای لایه میانی ‌ کفپوش اپوکسی‌ کفپوش میانی اپوکسی پلی آمین۱ میلیمتر
۹٫چسباندن تصویر مورد نظر با استفاده از پرایمر اپوکسیتصویر ـ پرایمر اپوکسی
۱۰٫اجرای لایه رویه لاک اپوکسیلاک اپوکسیحدود ۱ میلیمتر

 اجرای کفپوش پلی یورتان

روش اجرا

ردیفمرحلهتوضیحاتضخامت پیشنهادی
۱٫تست عدم وجود رطوبت بر روی سطح بتوناجرای یک پوشش پلاستیکی بر روی سطح به مدت ۶ ساعت

و بررسی نم دار شدن سطح پلاستیک

۲٫اجرای عملیات ساب زنی و آماده سازی سطحنوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۳٫تمیز کردن سطح و درزها از گرد و غبار
۴٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی درزها

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ تا ۷۵ میکرون
۵٫پر کردن درزها با گروت اپوکسیترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با سیلیس

حداکثر ۳۰ درصد وزنی سیلیس با مش ۰۲۴

۶٫اجرای عملیات ساب زنی بر روی درزها

و تمیز کردن محل

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۷٫اجرای پرایمر اپوکسی مخصوص‌ کفپوش

بر روی کل سطح

پرایمر اپوکسی پلی آمید شفاف۵۰ الی ۷۵ میکرون
۸٫در صورت نیاز: وابسته به پهنای درز

چسباندن توری بر روی درزها

و پرکردن منافذ توری با بتونه اپوکسی

توری: از نوع پلی استر شفاف با مش ۲ × ۲ میلیمتر

بتونه اپوکسی: ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با اروزیل

ـ
۹٫اجرای لایه میانی ‌ کفپوش اپوکسی‌ کفپوش میانی اپوکسی پلی آمین۱ میلیمتر
۱۰٫لکه گیری و اجرای بتونه اپوکسیبتونه اپوکسی:

ترکیب‌ کفپوش میانی اپوکسی با اروزیل

۱۱٫ساب زنی و مسطح نمودن سطح بتونه خورده

درصورت نیاز اجرای یک لایه ‌ کفپوش اپوکسی غلطکی

نوع دستگاه ساب:

سه فاز ـ سنگ الماسه ـ‌۵/۷ اسب بخار

۱۲٫اجرای لایه رویه‌ کفپوش پلی یورتان‌ کفپوش پلی یورتانحدود ۱ میلیمتر
۱۳٫زمان جهت خشک شدن لایه رویه پلی یورتان۲۴ ساعت
۱۴٫اجرای لایه نهایی غلطکی جهت ایجاد سطحی پوست پرتقالی‌ کفپوش پلی یورتان۲۰۰ میکرون

 جهت اجرای‌ کفپوش خودیکنواخت شونده و سطح صاف مرحله نهایی اجرا نخواهد شد.

  چطور میتونم کمکتون کنم؟
  ارسال پیام از طریق واتس اپ
  تماس با ما
  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1402، طبقه 4، واحد 29

  تلفكس

  021-74039000

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com